minimum 30 kg azotu z powietrza do gleby*

* - to tyle ile z ok. 100kg saletry


Promocja 10+1**

zakup 10 litrów produktu Free N100 i otrzymaj 1 litr GRATIS!

** - Promocja trwa od 15 stycznia 2024 do 1 marca 2024

FREE N100

Jedno z trzech źródeł azotu

Azot można dostarczyć na 3 sposoby: azot ze źródeł mineralnych, azot ze źródeł organicznych i azot ze źródeł biologicznych (FREE N100)

01

ŹRÓDŁO MINERALNE
(NP. MOCZNIK, SALETRA)

ZALETY

+ Łatwo rozpuszczalny
+ Różnorodność form
+ Dostępny, łatwy i znany

WADY

- Wymywalne lub ulotne
- Podlegają limitom
- Zmienna cena
- Produkty objętościowe
- Wpływ na emisję gazów cieplarnianych

02

ŹRÓDŁO ORGANICZNE
(NP. OBORNIK)

ZALETY

+ Pochodzenie naturalne
+ Wykorzystanie zasobów gospodarstwa i/lub odzyskiwanie produktów ubocznych
+ Poprawia strukturę gleby

WADY

- Dostępność lokalna
- Podlega limitom
- Produkty trudne logistycznie

03

ŹRÓDŁO BIOLOGICZNE
(FREE N100)

ZALETY

+ Azot dostępny przez cały sezon
+ Kontrolowany przez roślinę
+ Niepodlegający stratom
+ Nie podlegający limitom
+ Brak głodu azotowego wiosną
+ Brak wahań cenowych
+ Niewielka objętość produktu

WADY

- Konieczność przestrzegania zasad stosowania (UV, temperatura, wilgotność, pH)

FREE N100

Sposób działania

SCHEMAT

Połączenie?

Mistrzowie solo, genialni w duecie

Free N100 + Free PK = Free NPK

Połączenie preparatu Free N100 wraz z Free PK daje najlepsze efekty z połączenia dwóch bakterii - Azotobacter Chrocoocum i Bacillus Mucilaginosus

KONTAKT

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Łukasz Peroń

Manager regionu płd.-wsch.

T: +48 600 633 320
E: lukasz.peron@gaiago.eu

Kamila Załęcka-Dusza

Country Manager

T: +48 506 090 112
E: kamila.zalecka-dusza@gaiago.eu

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-zach.

T: +48 881 950 676
E: tomasz.bolek@gaiago.eu

REGULAMIN

Regulamin promocji "10+1"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „10+1” (dalej: „Promocja”) jest Gaiago SAS z siedzibą w 12 Rue des Petit Bois, 35400 Saint Malo, Francja, NIP: FR04803443787, (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest w celu promowania wybranych produktów oferowanych przez Organizatora i organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia.

O przedłużeniu bądź wcześniejszym zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora. Przedłużenie bądź wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika.

§ 2. Produkty Premiowane

W ramach Promocji premiowane jest zamówienie od Organizatora za pośrednictwem Managera regionu Gaiago SAS lub przedstawiciela dystrybucji i nabycie od Organizatora lub dystrybutora realizującego zamówienie, następujących produktów przez niego oferowanych:

 1. Free N100 lub/i Free PK (dalej: „Produkty Premiowane”)
 2. Promocją objęte są wyłącznie te Produkty Premiowane, które zostaną zamówione w okresie trwania Promocji tj. od dnia 15 stycznia 2024 roku do dnia 01 marca 2024 roku, a następnie zakupione przez Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2024 roku. Za datę zamówienia Produktu Premiowanego uznaje się datę wpisu zamówienia przez Managera regionu Gaiago SAS lub przedstawiciela dystrybutora do wewnętrznego systemu ewidencji zamówień, pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktów objętych zamówionym Pakietem Promocyjnym.

§ 3. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnicy”) mogą być:
  • 1.1. osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające Produkty Premiowane na potrzeby prowadzonej przez siebie zarobkowej działalności rolniczej,
  • 1.2 podmioty inne niż osoby fizyczne, bez względu na ich formę prawną, w tym spółki prawa handlowego i spółdzielnie oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabywają Produkty Premiowane w związku z prowadzoną działalnością rolniczą lub działalnością gospodarczą, posiadające miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie nabywcy końcowi, to jest podmioty nabywające Produkty Premiowane celem ich wykorzystania w prowadzonych uprawach rolnych. Uczestnikiem Promocji nie mogą być podmioty nabywające Produkty Premiowane w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie dowolnego tytułu prawnego oraz pośrednicy, dystrybutorzy, agenci zajmujący się sprzedażą Produktów Premiowanych klientom końcowym.

§ 4. Weryfikacja zakupu i realizacja sprzedaży

 1. Dystrybutor prowadzi w swoim systemie informatycznym indywidualne konta Uczestników, na których odnotowywane są zamówienia ich zamówienia.
 2. Zakupy Produktów Premiowanych z różnych zamówień Uczestnika nie łączą się.
 3. Rejestracja zakupu Produktów Premiowanych na indywidualne konto Uczestnika następuje na podstawie złożonego zamówienia potwierdzonego przez dane sprzedażowe pochodzące z wewnętrznego systemu raportowania i fakturowania Dystrybutora.
 4. Zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie stanowi podstawę do umożliwienia przekazania Uczestnikowi prawa do zakupu premiowanego.

§ 5. Korzyści/Prawa Uczestnika

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, który złożył zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie w okresie trwania Promocji, zostaje przyznane prawo do otrzymania od Organizatora nagród zgodnie z ilością i rodzajem zamówionych i uznanych przez Organizatora zamówień.
 2. W ramach niniejszej Promocji Uczestnik otrzymuje za każdą zakupione 10 litrów Produktu Premiowanego, prawo do uzyskania bezpłatnie dodatkowo 1 litra tożsamego produktu,
 3. Ilość zakupionych Produktów Premiowanych zostanie zsumowana na dzień 1 sierpnia 2023 roku i wielkość ta stanowiła będzie podstawę do ustalenia rodzaju uprawnienia do dokonania zakupu promocyjnego.
 4. Uprawnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Wszystkie zamówienia Uczestnika z całego okresu promocyjnego dotyczące Produktów Premiowanych nie podlegają łączeniu. Uczestnicy Promocji nie mogą przekazywać przysługujących im uprawnień, a także łączyć między sobą zamówień.
 5. Nagroda rzeczowa, zostanie dostarczona na koszt Dystrybutora na adres wskazany do dostawy zamówionego towaru.
 6. Do czasu zapłaty przez Uczestnika ceny nabycia za zakupione Produkty Premiowane uprawnienie do zakupu promocyjnego przyznane zostaje warunkowo. Powyższe oznacza, iż w przypadku braku zapłaty ceny w terminie wskazanym na dokumencie księgowym lub w umowie lub w przypadku zwrotu towaru bądź odstąpienia od umowy, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania zakupu promocyjnego, a w przypadku wydania którejkolwiek z nagród Uczestnik będzie zobowiązany, z uwzględnieniem charakteru nagrody, do jej zwrotu bądź zapłaty równowartości jej wartości w stanie z chwili zakupu.

§ 6. Podatek od nagród

 1. W dniu organizowania niniejszej Sprzedaży Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nieprzekraczająca kwoty 2.000,00 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzona przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. (art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy).
 2. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej do nagrody Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości nagrody z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do potrącenia stosownego podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej.
 3. Nagrody uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po zakończeniu promocji Organizator przekaże informację dotyczącą wartości uzyskanych nagród.
 4. W celach podatkowych Uczestnicy Promocji wskazani w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu zobowiązani są do przekazania danych Podatnika, co stanowi warunek otrzymania nagrody.

§ 7. Dane osobowe

 1. Uczestnictwo w Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Przekazanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże jej brak lub zgłoszone w czasie późniejszym żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych uniemożliwi Organizatorowi prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak i ustalenie przysługujących Uczestników uprawnień. Przekazanie danych osobowych, jak i ich przetwarzanie, jest więc niezbędne do uczestniczenia w Promocji.
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator i Dystrybutor.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie wymaganym do przeprowadzenia Promocji oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora:
  • a/ w celu weryfikacji dokonanych przez Uczestnika zamówień oraz przyznania mu nagród,
  • b/ prowadzeniu badań statystycznych,
  • c/ w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obowiązków podatkowych, rozpatrywania reklamacji),
  • d/ w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celach wskazanych powyżej jest zgoda Uczestnika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:
  • a/ prawo dostępu do swoich danych,
  • b/ prawi do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • c/ prawo do żądania usunięcia danych Uczestnika,
  • d/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na warunkach szczegółowo opisanych ust. 7 poniżej,
  • e/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Szczegółowe informacje o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o sposobie korzystania przez Organizatora z danych osobowych Uczestników, znajdują się na stronie internetowej Organizatora https://www.gaiago.pl/informacje/polityka-prywatnosci Powyższe informacje można także uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: kamila.dusza@gaiago.eu
 7. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie:
  • a/ przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie,
  • b/ przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji gdy będą występowały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Organizatora.
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
  z Organizatorem przy realizacji Promocji. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
  • a/ podmioty świadczące usługi będące nagrodami w Promocji,
  • b/ spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem,
  • c/ podmioty przetwarzające dane osobowe Uczestników na zlecenie Organizatora,
  • d/ dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne),
  • e/ dostawy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wspierające działalność Organizatora (w szczególności dostawcy usług informatycznych).
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej za wyjątkiem firm trzecich świadczących usługi w zakresie marketingu elektronicznego (np. Facebook ADs czy Google ADs).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pisemnie na adres Organizatora lub/i Dystrybutora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora lub/i Dystrybutora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Dystrybutora.
 4. Uczestnik składając zamówienie akceptuje warunki Regulaminu.